Algemene voorwaarden

Kunst Natuur Welzijn Zeist (KNW) vanaf 2024

Artikel 1 Aanmelding
1. Het aanmelden van deelnemers voor activiteiten van KNW kan uitsluitend door officieel geregistreerde zorg- en hulpverleners.
2. KNW behandelt de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.
3. Uiterlijk twee weken na de datum van aanmelding ontvangt de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) een e-mailbericht.
4. Bij de aanmelding voor een activiteit gaat de deelnemer akkoord met de opslag en het gebruik door KNW van alle in de aanmelding aangeleverde persoonsgegevens. De deelnemer heeft kennis genomen van het Privacybeleid van KNW.
5. Met de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Start groepsactiviteiten
1. Een groepsactiviteit op vooraf vastgestelde data start in de regel alleen bij voldoende aanmeldingen. Indien de activiteit niet over voldoende aanmeldingen beschikt, krijgen deelnemers hiervan tijdig bericht.
2. Instromen in een lopende activiteit kan in overleg met de projectleider en docent/begeleider en uitsluitend bij activiteiten waar het programma het toelaat en er nog plaats is.

Artikel 3 Proefbijeenkomst volgen
1. Als een deelnemer nog niet zeker weet of hij/zij/hen voor de juiste activiteit kiest, dan kan hij/zij/hen een korte proefles volgen. Dit in overleg met de projectleider en de docent/begeleider.

Artikel 4 Materiaalkosten en overige kosten
1. KNW stelt materialen beschikbaar tot een maximum van € 30 per deelnemer.
2.
Kosten voor vervoer van en naar de activiteit zijn voor rekening van de deelnemer.
3. Indien de reeks ‘Samen kunst kijken’ (Visual Thinking Strategies) wordt afgesloten met een museumbezoek, dan gaan deelnemers hier op eigen gelegenheid naartoe. De kosten voor vervoer, toegang tot het museum en voor eten of drinken zijn voor eigen rekening van de deelnemer.

Artikel 5 Uitval van lessen of sessies
1. In geval van verhindering van de docent/begeleider behoudt de deelnemer het recht op de vervallen les of sessie. Aan het einde van de serie lessen/sessies zal de gemiste bijeenkomst worden ingehaald.
2. Bij langdurige uitval van de docent/begeleider wordt ernaar gestreefd een passende oplossing te bieden.
3. KNW verplicht zich niet om bijeenkomsten in te halen die uitvallen door calamiteiten zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, een pandemie, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan KNW kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, epidemieën, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur. KNW is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 6 Inzet van de deelnemer
1. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij/hen de gekozen activiteit zoveel mogelijk minimaal elke twee weken doet. Hierop is een uitzondering mogelijk in geval van ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden.
2. In geval van verhindering dient een deelnemer uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen bij de docent/begeleider. Indien minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de lesuren afgestreept. De deelnemer kan ze dan niet meer inhalen. Uitgezonderd hiervan zijn gevallen van overmacht, zoals plotselinge ziekte.
3. Indien een deelnemer de activiteit als geheel wenst op te zeggen, dan dient hij/zij/hen dat te doen met een e-mail aan info@knwzeist.nl.

Artikel 7 Fouten en/of wijzigingen in het programma
1. Aan eventuele fouten in de aangekondigde activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het aanbod dat gegevens zoals de dag van een les/sessie en het tijdstip, veranderen ten opzichte van wat is gepubliceerd op onze website. Dergelijke wijzigingen zullen wij trachten zo veel mogelijk te vermijden. Deelnemers ontvangen van wijzigingen tijdig bericht.
2. Opmerkingen, suggesties en klachten kunnen deelnemers schriftelijk via info@knwzeist.nl kenbaar maken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. KNW is niet aansprakelijk voor het effect van de aangeboden activiteiten op het (mentale) welzijn van de deelnemers.
  2. KNW is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van eigendommen van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.